LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

자원 목록

이화* | 조회 : 194 | 추천 : 16 | 2010-05-17

                                                      자원         

 

    자원은우리가필요한물질으하나!

    하지만1번밖기슬수없지수천년전부터구리와                                

가장만이상산되는물건은금속이지만

자원중에는천년자원,금속자원,물자원등이있다

그래도요즘에는별로생산안되그렸지만

금속자원이재일만이생생되지모든자원은모두

땅속쏙에있지

이게끝이아니야

물자원은

1.3퍼샌트정도만쓰이고

나머지는증발하거나땅쏙으로스며들지

사진올리기 바로가기